UB Vice President for Research and Economic Development markup
Mark T. Swihart UB Profile
Chemical and Biological Engineering
UB Distinguished Professor and Department Chair
Empire Innovation Professor
506 Furnas Hall
Buffalo NY 14260
716-645-1181
Export
Publication Types
Co-Authors
  • More Coauthors +
 
Authors: Z.F. Li, M.T. Swihart, Eli Ruckenstein
Book-chapter: Solution and Surface Polymerization, pp. 424-444, 2019
Authors: Yunjun Rui, Weiliang Zhao, Dewei Zhu, Hengyu Wang, Guangliang Song, Mark Swihart, Neng Wan, Dawei Gu, Xiaobing Tang, Ying Yang, Tianyou Zhang
Journal-article: Nanomaterials, vol. 8, pp. 161, 2018
Authors: Bhavana Joshi, Sera Park, Edmund Samuel, Hong Seok Jo, Seongpil An, Min-Woo Kim, Mark T. Swihart, Je Moon Yun, Kwang Ho Kim, Sam S. Yoon
Journal-article: Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 810, pp. 239-247, 2018
Authors: Yang Liu, Deqiang Yin, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 30, pp. 1399-1407, 2018
Authors: Edmund Samuel, Priyanka U. Londhe, Bhavana Joshi, Min-Woo Kim, Karam Kim, Mark T. Swihart, Nandu B. Chaure, Sam S. Yoon
Journal-article: Journal of Alloys and Compounds, vol. 741, pp. 781-791, 2018
Authors: Lingxiang Zhu, Mark T. Swihart, Haiqing Lin
Journal-article: Energy & Environmental Science, vol. 11, pp. 94-100, 2018
Authors: Deqiang Yin, Yang Liu, Chaochao Dun, David L. Carroll, Mark T. Swihart
Journal-article: Nanoscale, vol. 10, pp. 2533-2541, 2018
Authors: Seongpil An, Yong Il Kim, Hong Seok Jo, Min-Woo Kim, Mark T. Swihart, Alexander L. Yarin, Sam S. Yoon
Journal-article: Acta Materialia, vol. 143, pp. 174-180, 2018
Authors: Min-Woo Kim, Karam Kim, Tae Yoon Ohm, Hyun Yoon, Bhavana Joshi, Edmund Samuel, Mark T. Swihart, Sung Kyu Choi, Hyunwoong Park, Sam S. Yoon
Journal-article: Chemical Engineering Journal, vol. 333, pp. 721-729, 2018
Authors: Hong-Seok Jo, Min-Woo Kim, Bhavana Joshi, Edmund Samuel, Hyun Yoon, Mark T. Swihart, Sam S. Yoon
Journal-article: Nanoscale, vol. 10, pp. 9720-9728, 2018
Authors: Lijuan Yan, Yang Liu, Yaning Yan, Lanfang Wang, Juan Han, Yanan Wang, Guowei Zhou, Mark T. Swihart, Xiaohong Xu
Journal-article: Nano Research, vol. 11, pp. 520-529, 2017
Authors: Jia-Yu Li, Yang Liu, Qun-Wei Shu, Jia-Man Liang, Fang Zhang, Xian-Ping Chen, Xiao-Yan Deng, Mark T. Swihart, Ke-Jun Tan
Journal-article: Langmuir, vol. 33, pp. 1043-1050, 2017
Authors: Yang Liu, Maixian Liu, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 29, pp. 4783-4791, 2017
Authors: Dewei Zhu, Maixian Liu, Xin Liu, Yang Liu, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Publication: Journal of Materials Chemistry B, vol. 5, pp. 4934-4942, 2017
Authors: Guang S. He, Maixian Liu, Joseph W. Haus, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 23, pp. 1-6, 2017
Authors: Edmund Samuel, Bhavana Joshi, Hong Seok Jo, Yong Il Kim, Seongpil An, Mark T. Swihart, Je Moon Yun, Kwang Ho Kim, Sam S. Yoon
Journal-article: Chemical Engineering Journal, vol. 328, pp. 776-784, 2017
Authors: Min-Woo Kim, Karam Kim, Tae Yoon Ohm, Bhavana Joshi, Edmund Samuel, Mark T. Swihart, Hyun Yoon, Hyunwoong Park, Sam S. Yoon
Journal-article: Journal of Alloys and Compounds, vol. 726, pp. 1138-1146, 2017
Authors: Bhavana Joshi, Jong-Gun Lee, Edmund Samuel, Hong Seok Jo, Tae-Gun Kim, Mark T. Swihart, Woo Young Yoon, Sam S. Yoon
Journal-article: Journal of Alloys and Compounds, vol. 726, pp. 114-120, 2017
Authors: Edmund Samuel, Bhavana Joshi, Hong Seok Jo, Yong Il Kim, Mark T. Swihart, Je Moon Yun, Kwang Ho Kim, Sam S. Yoon
Journal-article: Journal of Alloys and Compounds, vol. 728, pp. 1362-1371, 2017
Authors: Bhavana Joshi, Edmund Samuel, Hong Seok Jo, Yong-Il Kim, Sera Park, Mark T. Swihart, Woo Young Yoon, Sam S. Yoon
Journal-article: Electrochimica Acta, vol. 253, pp. 479-488, 2017
Authors: Edmund Samuel, Hong Seok Jo, Bhavana Joshi, Hyun Goo Park, Yong Il Kim, Seongpil An, Mark T. Swihart, Je Moon Yun, Kwang Ho Kim, Sam S. Yoon
Journal-article: Applied Surface Science, vol. 423, pp. 210-218, 2017
Authors: Jong-Gun Lee, Bhavana N. Joshi, Edmund Samuel, Seongpil An, Mark T. Swihart, Ji Sun Lee, Young Kyu Hwang, Jong-San Chang, Sam S. Yoon
Journal-article: Journal of Alloys and Compounds, vol. 722, pp. 996-1001, 2017
Authors: Liang Qiao, Mark T. Swihart
Journal-article: Advances in Colloid and Interface Science, vol. 244, pp. 199-266, 2017
Authors: Tae-Hee Kim, Song Yi Park, Tack Ho Lee, Jaeki Jeong, Dong Suk Kim, Mark T Swihart, Hyun-Kon Song, Jin Young Kim, Seongbeom Kim
Journal-article: Nanotechnology, vol. 28, pp. 095402, 2017
Authors: Seongpil An, Yong Il Kim, Sumit Sinha-Ray, Min-Woo Kim, Hong Seok Jo, Mark T. Swihart, Alexander L. Yarin, Sam S. Yoon
Journal-article: Nanoscale, vol. 9, pp. 6076-6084, 2017
Authors: Hong Yan Zou, Ming Xuan Gao, Tong Yang, Qiao Ling Zeng, Xiao Xi Yang, Feng Liu, Mark T. Swihart, Na Li, Cheng Zhi Huang
Journal-article: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 19, pp. 6964-6968, 2017
Authors: Mengqun Yu, Hong Wang, Fei Fu, Linyao Li, Jing Li, Gan Li, Yang Song, Mark T. Swihart, Erqun Song
Journal-article: Analytical Chemistry, vol. 89, pp. 4085-4090, 2017
Authors: Jong-Gun Lee, Bhavana N. Joshi, Jong-Hyuk Lee, Tae-Gun Kim, Do-Yeon Kim, Salem S. Al-Deyab, Il Won Seong, Mark T. Swihart, Woo Young Yoon, Sam S. Yoon
Journal-article: Electrochimica Acta, vol. 228, pp. 604-610, 2017
Authors: Bhavana N. Joshi, Seongpil An, Yong Il Kim, Edmund P. Samuel, Kyo Yong Song, Il Won Seong, Salem S. Al-Deyab, Mark T. Swihart, Woo Young Yoon, Sam S. Yoon
Journal-article: Journal of Alloys and Compounds, vol. 700, pp. 259-266, 2017
Authors: Zak E. Hughes, Michelle A. Nguyen, Yue Li, Mark T. Swihart, Tiffany R. Walsh, Marc R. Knecht
Journal-article: Nanoscale, vol. 9, pp. 421-432, 2017
Authors: Min-woo Kim, Hyun Yoon, Tae Yoon Ohm, Hong Seok Jo, Seongpil An, Sung Kyu Choi, Hyunwoong Park, Salem S. Al-Deyab, Byoung Koun Min, Mark T. Swihart, Sam S. Yoon
Journal-article: Applied Catalysis B: Environmental, vol. 201, pp. 479-485, 2017
Authors: Min Wei, Liang Qiao, Hanguang Zhang, Stavros Karakalos, Kuo Ma, Zheng Fu, Mark T. Swihart, Gang Wu
Journal-article: Electrochimica Acta, vol. 258, pp. 735-743, 2017
Authors: Liang Qiao, Zheng Fu, Ji Li, John Ghosen, Ming Zeng, John Stebbins, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Journal-article: ACS Nano, vol. 11, pp. 6370-6381, 2017
Authors: Yang Liu, Maixian Liu, Deqiang Yin, Wei Wei, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 29, pp. 3555-3562, 2017
Authors: Jung-Jae Park, Jong-Gun Lee, Do-Yeon Kim, Jong-Hyuk Lee, Jae Ho Yun, Jihye Gwak, Young-Joo Eo, Ara Cho, Mark T. Swihart, Salem S. Al-Deyab, SeJin Ahn, DongHwan Kim, Sam S. Yoon
Journal-article: Acta Materialia, vol. 123, pp. 44-54, 2017
Authors: Jong-Gun Lee, Do-Yeon Kim, Jong-Hyuk Lee, Suman Sinha-Ray, Alexander L. Yarin, Mark T. Swihart, Donghwan Kim, Sam S. Yoon
Journal-article: Advanced Functional Materials, vol. 27, pp. 1602548, 2016
Authors: Wing-Cheung Law, Zhourui Xu, Ken-Tye Yong, Xin Liu, Mark T. Swihart, Mukund Seshadri, Paras N. Prasad
Journal-article: Optics Express, vol. 24, pp. 17553, 2016
Authors: Randy L. Lawrence, Billy Scola, Yue Li, Chang-Keun Lim, Yang Liu, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart, Marc R. Knecht
Journal-article: ACS Nano, vol. 10, pp. 9470-9477, 2016
Authors: Liang Qiao, Wenxia Zhao, Yueling Qin, Mark T. Swihart
Journal-article: Angewandte Chemie International Edition, vol. 55, pp. 8023-8026, 2016
Authors: Chang-Keun Lim, Min Ju Cho, Ajay Singh, Qi Li, Won Jin Kim, Hong Sub Jee, Kathlyn L. Fillman, Stephanie H. Carpenter, Michael L. Neidig, Alexander Baev, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Nano Letters, vol. 16, pp. 5451-5455, 2016
Authors: Seongpil An, Hong Seok Jo, Do-Yeon Kim, Hyun Jun Lee, Byeong-Kwon Ju, Salem S. Al-Deyab, Jong-Hyun Ahn, Yueling Qin, Mark T. Swihart, Alexander L. Yarin, Sam S. Yoon
Journal-article: Advanced Materials, vol. 28, pp. 7149-7154, 2016
Authors: Parham Rohani, Seongbeom Kim, Mark T. Swihart
Journal-article: Advanced Energy Materials, vol. 6, pp. 1502550, 2016
Authors: Shiva Gupta, Liang Qiao, Shuai Zhao, Hui Xu, Ye Lin, Surya V. Devaguptapu, Xianliang Wang, Mark T. Swihart, Gang Wu
Journal-article: Advanced Energy Materials, vol. 6, pp. 1601198, 2016
Authors: Natasha B. Teran, Guang S. He, Alexander Baev, Yanrong Shi, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad, Tobin J. Marks, John R. Reynolds
Journal-article: Journal of the American Chemical Society, vol. 138, pp. 6975-6984, 2016
Authors: Jun Song, Junle Qu, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, vol. 12, pp. 771-788, 2016
Authors: Parham Rohani, Munish K. Sharma, Mark T. Swihart
Journal-article: Journal of Colloid and Interface Science, vol. 463, pp. 207-213, 2016
Authors: Xianliang Wang, Jossana Damasco, Wei Shao, Yujie Ke, Mark T. Swihart
Journal-article: ChemPhysChem, vol. 17, pp. 687-691, 2015
Authors: Dan Cheng, Mengqun Yu, Fei Fu, Weiye Han, Gan Li, Jianping Xie, Yang Song, Mark T. Swihart, Erqun Song
Journal-article: Analytical Chemistry, vol. 88, pp. 820-825, 2015
Authors: Nicholas M. Bedford, Zak E. Hughes, Zhenghua Tang, Yue Li, Beverly D. Briggs, Yang Ren, Mark T. Swihart, Valeri G. Petkov, Rajesh R. Naik, Marc R. Knecht, Tiffany R. Walsh
Journal-article: Journal of the American Chemical Society, vol. 138, pp. 540-548, 2015
Authors: Munish K. Sharma, Di Qi, Raymond D. Buchner, Mark T. Swihart, William J. Scharmach, Vasilis Papavassiliou
Journal-article: AIChE Journal, vol. 62, pp. 408-414, 2015
Authors: Seongbeom Kim, Song Yi Park, Jaeki Jeong, Gi-Hwan Kim, Parham Rohani, Dong Suk Kim, Mark T Swihart, Jin Young Kim
Journal-article: Nanotechnology, vol. 26, pp. 305703, 2015
Authors: Erqun Song, Mengqun Yu, Yunyun Wang, Weihua Hu, Dan Cheng, Mark T. Swihart, Yang Song
Journal-article: Biosensors and Bioelectronics, vol. 72, pp. 320-325, 2015
Authors: Nan Du, Marc R. Knecht, Mark T. Swihart, Zhenghua Tang, Tiffany R. Walsh, Aidong Zhang
Abstract: Rapid advances in bionanotechnology have recently generated growing interest in identifying peptides that bind to inorganic materials and classifying them based on their inorganic material affinities. However, there are some distinct characteristics of inorganic materials binding sequence data that limit the performance of many widely-used classification methods when applied to this problem. In this paper, we propose a novel framework to predict the affinity classes of peptide sequences with respect to an associated inorganic material. We first generate a large set of simulated peptide sequences based on an amino acid transition matrix tailored for the specific inorganic material. Then the probability of test sequences belonging to a specific affinity class is calculated by minimizing an objective function. In addition, the objective function is minimized through iterative propagation of probability estimates among sequences and sequence clusters. Results of computational experiments on two real inorganic material binding sequence data sets show that the proposed framework is highly effective for identifying the affinity classes of inorganic material binding sequences. Moreover, the experiments on the structural classification of proteins (SCOP) data set shows that the proposed framework is general and can be applied to traditional protein sequences.
PubMedId: 26357089
Journal-article: IEEE/ACM Trans. Comput. Biol. and Bioinf., vol. 12, pp. 193-204, 2015
Authors: Xianliang Wang, Xin Liu, Deqiang Yin, Yujie Ke, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 27, pp. 3378-3388, 2015
Authors: Mukund G. Mali, Hyun Yoon, Min-woo Kim, Mark T. Swihart, Salem S. Al-Deyab, Sam S. Yoon
Journal-article: Applied Physics Letters, vol. 106, pp. 151603, 2015
Authors: Maixian Liu, Xiaozheng Xue, Chayanjit Ghosh, Xin Liu, Yang Liu, Edward P. Furlani, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 27, pp. 2584-2590, 2015
Authors: Yanrong Shi, Alexander J.-T. Lou, Guang S. He, Alexander Baev, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad, Tobin J. Marks
Journal-article: Journal of the American Chemical Society, vol. 137, pp. 4622-4625, 2015
Authors: Beverly D. Briggs, Yue Li, Mark T. Swihart, Marc R. Knecht
Journal-article: ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 7, pp. 8843-8851, 2015
Authors: Xianliang Wang, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 27, pp. 1786-1791, 2015
Authors: Hyun Yoon, Mukund G. Mali, Jae Young Choi, Min-woo Kim, Sung Kyu Choi, Hyunwoong Park, Salem S. Al-Deyab, Mark T. Swihart, Alexander L. Yarin, Sam S. Yoon
Journal-article: Langmuir, vol. 31, pp. 3727-3737, 2015
Authors: Xin Liu, Xianliang Wang, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 27, pp. 1342-1348, 2015
Authors: Xianliang Wang, Yujie Ke, Hengyu Pan, Kuo Ma, Qinqin Xiao, Deqiang Yin, Gang Wu, Mark T. Swihart
Journal-article: ACS Catalysis, vol. 5, pp. 2534-2540, 2015
Authors: Guangxu Xun, Xiaoyi Li, Marc R. Knecht, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart, Tiffany R. Walsh, Aidong Zhang
Proceedings-article: 2015 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), 2015
Authors: Jong-Gun Lee, Do-Yeon Kim, Jung-Jae Park, You-Hong Cha, Joshua Y. Yoon, Hyo Sang Jeon, Byoung Koun Min, Mark T. Swihart, Sungho Jin, Salem S. Al-Deyab, Sam S. Yoon
Journal-article: Journal of the American Ceramic Society, vol. 97, pp. 3660-3668, 2014
Authors: Tao Lin, Xin Liu, Bin Zhou, Zhiyong Zhan, Alexander N. Cartwright, Mark T. Swihart
Journal-article: Advanced Functional Materials, vol. 24, pp. 6016-6022, 2014
Authors: Moran Guo, Wing-Cheung Law, Xin Liu, Hongxin Cai, Liwei Liu, Mark T. Swihart, Xihe Zhang, Paras N. Prasad
Journal-article: Plasmonics, vol. 9, pp. 893-898, 2014
Authors: Munish K. Sharma, Parham Rohani, Sha Liu, Mark Kaus, Mark T. Swihart
Journal-article: Langmuir, vol. 31, pp. 413-423, 2014
Authors: Bin Zhou, Ke Liu, Xin Liu, Ka Yi Yung, Carrie M. Bartsch, Emily M. Heckman, Frank V. Bright, Mark T. Swihart, Alexander N. Cartwright
Journal-article: Applied Spectroscopy, vol. 68, pp. 1302-1305, 2014
Authors: J. Pablo Palafox-Hernandez, Zhenghua Tang, Zak E. Hughes, Yue Li, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad, Tiffany R. Walsh, Marc R. Knecht
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 26, pp. 4960-4969, 2014
Authors: Xianliang Wang, Xin Liu, Dewei Zhu, Mark T. Swihart
Journal-article: Nanoscale, vol. 6, pp. 8852-8857, 2014
Authors: Xin Liu, Yue Li, Bin Zhou, Xianliang Wang, Alexander N. Cartwright, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 26, pp. 3515-3521, 2014
Authors: Hyun Yoon, Seung Heon Na, Jae Young Choi, Min Woo Kim, Hayong Kim, Hee Sang An, Byoung Koun Min, SeJin Ahn, Jae Ho Yun, Jihye Gwak, KyungHoon Yoon, Sanjay S. Kolekar, Maikel F. A. M. van Hest, Salem S. Al-Deyab, Mark T. Swihart, Sam S. Yoon
Journal-article: ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 6, pp. 8369-8377, 2014
Authors: Xin Liu, Mark T. Swihart
Journal-article: Chem. Soc. Rev., vol. 43, pp. 3908-3920, 2014
Authors: Yue Li, Zhenghua Tang, Paras N. Prasad, Marc R. Knecht, Mark T. Swihart
Journal-article: Nanoscale, vol. 6, pp. 3165-3172, 2014
Authors: Jung-Jae Park, Do-Yeon Kim, Jong-Gun Lee, You-Hong Cha, Mark T. Swihart, Sam S. Yoon
Journal-article: RSC Adv., vol. 4, pp. 8661-8670, 2014
Authors: Seongbeom Kim, Jae Hee Lee, Mark T. Swihart, Jeong-Chul Lee, Jin Young Kim
Journal-article: Current Applied Physics, vol. 14, pp. 127-131, 2014
Authors: Heong Sub Oh, Guang S. He, Wing-Cheung Law, Alexander Baev, Hongsub Jee, Xin Liu, Augustine Urbas, Chang-Won Lee, Byoung Lyong Choi, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Advanced Materials, vol. 26, pp. 1607-1611, 2013
Authors: Folarin Erogbogbo, Jasmine May, Mark Swihart, Paras N. Prasad, Katie Smart, Seif El Jack, Dariusz Korcyk, Mark Webster, Ralph Stewart, Irene Zeng, Mia Jullig, Katherine Bakeev, Michelle Jamieson, Nikolas Kasabov, Banu Gopalan, Linda Liang, Raphael Hu, Stefan Schliebs, Silas Villas-Boas, Patrick Gladding
Journal-article: Theranostics, vol. 3, pp. 719-728, 2013
Authors: Xin Liu, Wing-Cheung Law, Mansik Jeon, Xianliang Wang, Maixian Liu, Chulhong Kim, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Journal-article: Advanced Healthcare Materials, vol. 2, pp. 952-957, 2013
Authors: Zhenghua Tang, J. Pablo Palafox-Hernandez, Wing-Cheung Law, Zak E. Hughes, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad, Marc R. Knecht, Tiffany R. Walsh
Journal-article: ACS Nano, vol. 7, pp. 9632-9646, 2013
Authors: Xin Liu, Yue Li, Bin Zhou, Danqi Wang, Alexander N. Cartwright, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 25, pp. 4409-4415, 2013
Authors: Xin Liu, Xianliang Wang, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 25, pp. 4402-4408, 2013
Authors: William J. Scharmach, Munish K. Sharma, Raymond D. Buchner, Vasilis Papavassiliou, Gaurav N. Vajani, Mark T. Swihart
Journal-article: AIChE Journal, vol. 59, pp. 4116-4123, 2013
Authors: Jung-Jae Park, Do-Yeon Kim, Sanjay S. Latthe, Jong-Gun Lee, Mark T. Swihart, Sam S. Yoon
Journal-article: ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 5, pp. 6155-6160, 2013
Authors: Munish K. Sharma, Raymond D. Buchner, William J. Scharmach, Vasilis Papavassiliou, Mark T. Swihart
Journal-article: Aerosol Science and Technology, vol. 47, pp. 858-866, 2013
Authors: Xiaoning He, Rosemary Dziak, Xue Yuan, Keya Mao, Robert Genco, Mark Swihart, Debanjan Sarkar, Chunyi Li, Changdong Wang, Li Lu, Stelios Andreadis, Shuying Yang
Journal-article: PLoS ONE, vol. 8, pp. e60473, 2013
Authors: Folarin Erogbogbo, Tao Lin, Phillip M. Tucciarone, Krystal M. LaJoie, Larry Lai, Gauri D. Patki, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Journal-article: Nano Letters, vol. 13, pp. 451-456, 2013
Authors:
Journal-article: Tissue Engineering Part A, vol. 19, pp. 2311-2311, 2013
Authors: Xin Liu, Changho Lee, Wing-Cheung Law, Dewei Zhu, Maixian Liu, Mansik Jeon, Jeehyun Kim, Paras N. Prasad, Chulhong Kim, Mark T. Swihart
Journal-article: Nano Letters, vol. 13, pp. 4333-4339, 2013
Authors: Tao Lin, Xiaowei Zhang, Jun Xu, Xin Liu, Mark T. Swihart, Ling Xu, Kunji Chen
Journal-article: Applied Physics Letters, vol. 103, pp. 181906, 2013
Authors: Xin Liu, Mark T. Swihart
Journal-article: Nanoscale, vol. 5, pp. 8029, 2013
Authors: Maixian Liu, Wing-Cheung Law, Atcha Kopwitthaya, Xin Liu, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Chemical Communications, vol. 49, pp. 9350, 2013
Authors: Xavier Vidal, Won Jin Kim, Alexander Baev, Valentyna Tokar, Hongsub Jee, Mark. T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Nanoscale, vol. 5, pp. 10550, 2013
Authors: Sha Liu, Guanying Chen, Tymish Y. Ohulchanskyy, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Theranostics, vol. 3, pp. 275-281, 2013
Authors: Guang S. He, Wing-Cheung Law, Alexander Baev, Sha Liu, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: The Journal of Chemical Physics, vol. 138, pp. 024202, 2013
Authors: Ken-Tye Yong, Wing-Cheung Law, Rui Hu, Ling Ye, Liwei Liu, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Chem. Soc. Rev., vol. 42, pp. 1236-1250, 2013
Authors: Xiaoning He, Rosemary Dziak, Keya Mao, Robert Genco, Mark Swihart, Chunyi Li, Shuying Yang
Journal-article: Tissue Engineering Part A, vol. 19, pp. 508-518, 2013
Authors: Folarin Erogbogbo, Xin Liu, Jasmine L. May, Ashley Narain, Patrick Gladding, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Integr. Biol., vol. 5, pp. 144-150, 2013
Authors: X. Vidal, W. J. Kim, A. Baev, V. Tokar, H. S. Jee, M. T. Swihart, P. N. Prasad
Proceedings-article: 2013 Conference on Lasers & Electro-Optics Europe & International Quantum Electronics Conference CLEO EUROPE/IQEC, 2013
Authors: Xin Liu, Xianliang Wang, Bin Zhou, Wing-Cheung Law, Alexander N. Cartwright, Mark T. Swihart
Journal-article: Advanced Functional Materials, vol. 23, pp. 1256-1264, 2012
Authors: Ling Ye, Ken-Tye Yong, Liwei Liu, Indrajit Roy, Rui Hu, Jing Zhu, Hongxing Cai, Wing-Cheung Law, Jianwei Liu, Kai Wang, Jing Liu, Yaqian Liu, Yazhuo Hu, Xihe Zhang, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Nature Nanotechnology, vol. 7, pp. 453-458, 2012
Authors: Heong Sub Oh, Hongsub Jee, Alexander Baev, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Advanced Functional Materials, vol. 22, pp. 5074-5080, 2012
Authors: Jasmine Louise May, Folarin Erogbogbo, Ken-Tye Yong, Hong Ding, Wing-Cheung Law, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Journal of Solid Tumors, vol. 2, 2012
Authors: Folarin Erogbogbo, Ching-Wen Chang, Jasmine L. May, Liwei Liu, Rajiv Kumar, Wing-Cheung Law, Hong Ding, Ken Tye Yong, Indrajit Roy, Mukund Sheshadri, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Nanoscale, vol. 4, pp. 5483, 2012
Authors: Seongbeom Kim, Kangmin Jeon, Jeong Chul Lee, Mark T. Swihart, Minyang Yang
Journal-article: Applied Physics Express, vol. 5, pp. 022302, 2012
Authors: Ken-Tye Yong, Mark T Swihart
Journal-article: Nanomedicine, vol. 7, pp. 1641-1643, 2012
Authors: Folarin Erogbogbo, Ching-Wen Chang, Jasmine May, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Journal-article: Nanoscale, vol. 4, pp. 5163, 2012
Authors: Guanying Chen, Tymish Y. Ohulchanskyy, Sha Liu, Wing-Cheung Law, Fang Wu, Mark T. Swihart, Hans ??gren, Paras N. Prasad
Journal-article: ACS Nano, vol. 6, pp. 2969-2977, 2012
Authors: Young Bum Park, Kathiravan Mohan, Abdulazi Al-Sanousi, Bandar Almaghrabi, Robert J Genco, Mark T Swihart, Rosemary Dziak
Journal-article: Biomedical Materials, vol. 6, pp. 055007, 2011
Authors: Ken-Tye Yong, Yucheng Wang, Indrajit Roy, Hu Rui, Mark T Swihart, Wing-Cheung Law, Sang Kyu Kwak, Ling Ye, Jianwei Liu, Supriya D Mahajan, Jessica L Reynolds
Keywords: Drug Nanoparticle Formulations Quantum dots Targeted Delivery
Abstract: Quantum dots (QDs) are luminescent nanocrystals with rich surface chemistry and unique optical properties that make them useful as probes or carriers for traceable targeted delivery and therapy applications. QDs can be functionalized to target specific cells or tissues by conjugating them with targeting ligands. Recent advancement in making biocompatible QD formulations has made these nanocrystals suitable for in vivo applications. This review provides an overview of the preparation of QDs and their use as probes or carriers for traceable, targeted therapy of diseases in vitro and in vivo. More specifically, recent advances in the integration of QDs with drug formulations for therapy and their potential toxicity in vitro and in vivo are highlighted. The current findings and challenges for optimizing QD/drug formulations with respect to optimal size and stability, short-term and long-term toxicity, and in vivo applications are described. Lastly, we attempt to predict key trends in QD/drug formulation development over the next few years and highlight areas of therapy where their use may provide breakthrough results in the near future.
PubMedId: 22896770
Journal-article: Theranostics, vol. 2, 2011
Authors: Folarin Erogbogbo, Tianhang Liu, Nithin Ramadurai, Phillip Tuccarione, Larry Lai, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: ACS Nano, vol. 5, pp. 7950-7959, 2011
Authors: Won Jin Kim, Xavier Vidal, Alexander Baev, Hong Sub Jee, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Applied Physics Letters, vol. 98, pp. 133110, 2011
Authors: Sha Liu, Guanying Chen, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 23, pp. 4098-4101, 2011
Authors: Andrei Antipov, Matt Bell, Mesut Yasar, Vladimir Mitin, William Scharmach, Mark Swihart, Aleksandr Verevkin, Andrei Sergeev
Journal-article: Nanoscale Research Letters, vol. 6, pp. 142, 2011
Authors: Shobha Shukla, Xavier Vidal, Edward P. Furlani, Mark T. Swihart, Kyoung-Tae Kim, Yong-Kyu Yoon, Augustine Urbas, Paras N. Prasad
Journal-article: ACS Nano, vol. 5, pp. 1947-1957, 2011
Authors: Folarin Erogbogbo, Chen-An, Tien, Ching-Wen Chang, Ken-Tye Yong, Wing-Cheung Law, Hong Ding, Indrajit Roy, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Bioconjugate Chemistry, vol. 22, pp. 1081-1088, 2011
Authors: Ken-Tye Yong, Wing-Cheung Law, Indrajit Roy, Zhu Jing, Huijie Huang, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Journal of Biophotonics, vol. 4, pp. 9-20, 2010
Authors: Jing Zhu, Ken-Tye Yong, Indrajit Roy, Rui Hu, Hong Ding, Lingling Zhao, Mark T Swihart, Guang S He, Yiping Cui, Paras N Prasad
Journal-article: Nanotechnology, vol. 21, pp. 285106, 2010
Authors: Shobha Shukla, Edward P. Furlani, Xavier Vidal, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Advanced Materials, vol. 22, pp. 3695-3699, 2010
Authors: Folarin Erogbogbo, Ken-Tye Yong, Indrajit Roy, Rui Hu, Wing-Cheung Law, Weiwei Zhao, Hong Ding, Fang Wu, Rajiv Kumar, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: ACS Nano, vol. 5, pp. 413-423, 2010
Authors: William J. Scharmach, Raymond D. Buchner, Vasilis Papavassiliou, Perry Pacouloute, Mark T. Swihart
Journal-article: Aerosol Science and Technology, vol. 44, pp. 1083-1088, 2010
Authors: Zilvinas Rinkevicius, Jochen Autschbach, Alexander Baev, Mark Swihart, Hans ??gren, Paras N. Prasad
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry A, vol. 114, pp. 7590-7594, 2010
Authors: Folarin Erogbogbo, Ken-Tye Yong, Rui Hu, Wing-Cheung Law, Hong Ding, Ching-Wen Chang, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Journal-article: ACS Nano, vol. 4, pp. 5131-5138, 2010
Authors: Folarin Erogbogbo, Mark T. Swihart, Elisabetta Borsella
Proceedings-article: 2010
Authors: Hongyi Dang, Mark T. Swihart
Journal-article: Aerosol Science and Technology, vol. 43, pp. 554-569, 2009
Authors: Hongyi Dang, Mark T. Swihart
Journal-article: Aerosol Science and Technology, vol. 43, pp. 250-263, 2009
Authors: Anoop Gupta, Mark T. Swihart, Hartmut Wiggers
Journal-article: Advanced Functional Materials, vol. 19, pp. 696-703, 2009
Authors: Ken-Tye Yong, Mark T. Swihart, Hong Ding, Paras N. Prasad
Journal-article: Plasmonics, vol. 4, pp. 79-93, 2009
Authors: Sha Liu, Hongwang Zhang, Mark T Swihart
Journal-article: Nanotechnology, vol. 20, pp. 235603, 2009
Authors: Vincent K. S. Hsiao, Ken-Tye Yong, Alexander N. Cartwright, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad, Pamela F. Lloyd, Timothy J. Bunning
Journal-article: Journal of Materials Chemistry, vol. 19, pp. 3998, 2009
Authors: Ken-Tye Yong, Indrajit Roy, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Journal of Materials Chemistry, vol. 19, pp. 4655, 2009
Authors: William J. Scharmach, Vasilis Papavassiliou, Perry Pacouloute, Ray Buchner, M. T. Swihart
Proceedings-article: ECS Transactions, 2009
Authors: Sha Liu, M. T. Swihart
Proceedings-article: ECS Transactions, 2009
Authors: Shuli He, Hongwang Zhang, Savas Delikanli, Yueling Qin, Mark T. Swihart, Hao Zeng
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry C, vol. 113, pp. 87-90, 2008
Authors: Guang S. He, Qingdong Zheng, Ken-Tye Yong, Folarin Erogbogbo, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Nano Letters, vol. 8, pp. 2688-2692, 2008
Authors: Ken-Tye Yong, Yudhisthira Sahoo, Mark T. Swihart, Paul M. Schneeberger, Paras N. Prasad
Journal-article: Topics in Catalysis, vol. 47, pp. 49-60, 2008
Authors: Ken-Tye Yong, Indrajit Roy, Haridas E. Pudavar, Earl J. Bergey, Kenneth M. Tramposch, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Advanced Materials, vol. 20, pp. 1412-1417, 2008
Authors: Folarin Erogbogbo, Ken-Tye Yong, Indrajit Roy, GaiXia Xu, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Journal-article: ACS Nano, vol. 2, pp. 873-878, 2008
Authors: Antoine Osmont, Laurent Catoire, Thomas???M. Klap??tke, Ghanshyam???L. Vaghjiani, Mark???T. Swihart
Journal-article: Propellants, Explosives, Pyrotechnics, vol. 33, pp. 209-212, 2008
Authors: Hongwang Zhang, Savas Delikanli, Yueling Qin, Shuli He, Mark Swihart, Hao Zeng
Journal-article: Nano Research, vol. 1, pp. 314-320, 2008
Authors: Antoine Osmont, Mohammed Yahyaoui, Laurent Catoire, Iskender G??kalp, Mark T. Swihart
Journal-article: Combustion and Flame, vol. 155, pp. 334-342, 2008
Authors: Sung Jin Kim, Vamsy P. Chodavarapu, Alexander N. Cartwright, Mark T. Swihart, Timothy J. Bunning
Journal-article: Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 130, pp. 758-764, 2008
Authors: Savas Delikanli, Shuli He, Yueling Qin, Peihong Zhang, Hao Zeng, Hongwang Zhang, Mark Swihart
Journal-article: Applied Physics Letters, vol. 93, pp. 132501, 2008
Authors: Anoop Gupta, Folarin Erogbogbo, Mark T. Swihart, Hartmut Wiggers
Proceedings-article: Materials Research Society Symposium Proceedings, 2008
Authors: Ken-Tye Yong, Yudhisthira Sahoo, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry C, vol. 111, pp. 2447-2458, 2007
Authors: Ken-Tye Yong, Jun Qian, Indrajit Roy, Hoon Hi Lee, Earl J. Bergey, Kenneth M. Tramposch, Sailing He, Mark T. Swihart, Anirban Maitra, Paras N. Prasad
Journal-article: Nano Letters, vol. 7, pp. 761-765, 2007
Authors: Hongwang Zhang, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 19, pp. 1290-1301, 2007
Authors: Antoine Osmont, Laurent Catoire, Iskender G??kalp, Mark T. Swihart
Journal-article: Energy & Fuels, vol. 21, pp. 2027-2032, 2007
Authors: Ken-Tye Yong, Yudhisthira Sahoo, Hao Zeng, Mark T. Swihart, John R. Minter, Paras N. Prasad
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 19, pp. 4108-4110, 2007
Authors: Hongwang Zhang, M. T. Swihart
Proceedings-article: ECS Transactions, 2007
Authors: P. L. Tereshchuk, Z. M. Khakimov, F. T. Umarova, M. T. Swihart
Journal-article: Physical Review B, vol. 76, 2007
Authors: Hongwang Zhang, Ken-Tye Yong, M. T. Swihart
Proceedings-article: ECS Transactions, 2007
Authors: M. T. Swihart, Yuanqing He, Suddha S. Talukdar
Proceedings-article: ECS Transactions, 2007
Authors: Sung Jin Kim, Vamsy P. Chodavarapu, Rachel Bukowski, A. H. Titus, Alexander N. Cartwright, Mark T. Swihart, Frank Bright, Timothy J. Bunning
Proceedings-article: Nanoscale Imaging, Spectroscopy, Sensing, and Actuation for Biomedical Applications IV, 2007
Authors: Nan Du, Marc R. Knecht, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart, Tiffany Walsh, Aidong Zhang
Proceedings-article: Proceedings of the International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Biomedical Informatics - BCB'13, 2007
Authors: Weili Shi, Hao Zeng, Yudhisthira Sahoo, Tymish Y. Ohulchanskyy, Yong Ding, Zhong Lin Wang, Mark Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Nano Letters, vol. 6, pp. 875-881, 2006
Authors: Ken-Tye Yong, Yudhisthira Sahoo, Kaushik Roy Choudhury, Mark T. Swihart, John R. Minter, Paras N. Prasad
Journal-article: Nano Letters, vol. 6, pp. 709-714, 2006
Authors: Fengjun Hua, Folarin Erogbogbo, Mark T. Swihart, Eli Ruckenstein
Journal-article: Langmuir, vol. 22, pp. 4363-4370, 2006
Authors: W. Shi, Y. Sahoo, H. Zeng, Y. Ding, M.???T. Swihart, P.???N. Prasad
Journal-article: Advanced Materials, vol. 18, pp. 1889-1894, 2006
Authors: Yuanqing He, Yudhisthira Sahoo, Shumin Wang, Hong Luo, Paras N. Prasad, Mark T. Swihart
Journal-article: Journal of Nanoparticle Research, vol. 8, pp. 335-342, 2006
Authors: Seiichi Sato, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 18, pp. 4083-4088, 2006
Authors: Ken-Tye Yong, Yudhisthira Sahoo, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Journal-article: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 290, pp. 89-105, 2006
Authors: Ken-Tye Yong, Yudhisthira Sahoo, Kaushik Roy Choudhury, Mark T. Swihart, John R. Minter, Paras N. Prasad
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 18, pp. 5965-5972, 2006
Authors: K.-T. Yong, Y. Sahoo, M.???T. Swihart, P.???N. Prasad
Journal-article: Advanced Materials, vol. 18, pp. 1978-1982, 2006
Authors: Sung Jin Kim, Vamsy P. Chodavarapu, Firdous Kamal, Vincent K. S. Hsiao, Alexander N. Cartwright, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad, Timothy J. Bunning
Proceedings-article: Tuning the Optic Response of Photonic Bandgap Structures III, 2006
Authors: William D. Kirkey, Yudhisthira Sahoo, Xuegeng Li, Yuanqing He, Mark T. Swihart, Alexander N. Cartwright, Stanley Bruckenstein, Paras N. Prasad
Journal-article: Journal of Materials Chemistry, vol. 15, pp. 2028, 2005
Authors: Mark T. Swihart
Journal-article: Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 66, pp. 364-371, 2005
Authors: Weili Shi, Y. Sahoo, Mark T. Swihart, P. N. Prasad
Journal-article: Langmuir, vol. 21, pp. 1610-1617, 2005
Authors: Yuanqing He, Xuegeng Li, Mark T. Swihart
Journal-article: Chemistry of Materials, vol. 17, pp. 1017-1026, 2005
Authors: Yudhisthira Sahoo, Alireza Goodarzi, Mark T. Swihart, Tymish Y. Ohulchanskyy, Navjot Kaur, Edward P. Furlani, Paras N. Prasad
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry B, vol. 109, pp. 3879-3885, 2005
Authors: Fengjun Hua, Mark T. Swihart, Eli Ruckenstein
Journal-article: Langmuir, vol. 21, pp. 6054-6062, 2005
Authors: Z. M. Khakimov, P. L. Tereshchuk, N. T. Sulaymanov, F. T. Umarova, M. T. Swihart
Journal-article: Physical Review B, vol. 72, 2005
Authors: Y. Sahoo, Y. He, M. T. Swihart, S. Wang, H. Luo, E. P. Furlani, P. N. Prasad
Journal-article: Journal of Applied Physics, vol. 98, pp. 054308, 2005
Authors: Hsi-Wu Wong, Juan Carlos Alva Nieto, Mark T. Swihart, Linda J. Broadbelt
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry A, vol. 108, pp. 874-897, 2004
Authors: X. Li, Y. He, S.S. Talukdar, M.T. Swihart
Journal-article: Phase Transitions, vol. 77, pp. 131-137, 2004
Authors: Z. F. Li, M. T. Swihart, E. Ruckenstein
Journal-article: Langmuir, vol. 20, pp. 1963-1971, 2004
Authors: Xuegeng Li, Yuanqing He, Mark T. Swihart
Journal-article: Langmuir, vol. 20, pp. 4720-4727, 2004
Authors: Suddha S Talukdar, Mark T Swihart
Journal-article: Journal of Aerosol Science, vol. 35, pp. 889-908, 2004
Authors: Weili Shi, Y. Sahoo, Mark T. Swihart
Journal-article: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 246, pp. 109-113, 2004
Authors: G. Liu, M. T. Swihart, S. Neelamegham
Journal-article: Bioinformatics, vol. 21, pp. 1194-1202, 2004
Authors: Sandeep Nijhawan, Peter H McMurry, Mark T Swihart, Song-Moon Suh, Steven L Girshick, Stephen A Campbell, John E Brockmann
Journal-article: Journal of Aerosol Science, vol. 34, pp. 691-711, 2003
Authors: M Swihart
Journal-article: Combustion and Flame, vol. 132, pp. 91-101, 2003
Authors: Suddha S. Talukdar, Mark T. Swihart
Journal-article: Aerosol Science and Technology, vol. 37, pp. 145-161, 2003
Authors: Mark T Swihart
Journal-article: Current Opinion in Colloid & Interface Science, vol. 8, pp. 127-133, 2003
Authors: Hsi-Wu Wong, Xuegeng Li, Mark T. Swihart, Linda J. Broadbelt
Journal-article: Journal of Chemical Information and Computer Sciences, vol. 43, pp. 735-742, 2003
Authors: Laurent Catoire, Mark T. Swihart, Sandro Gail, Philippe Dagaut
Journal-article: International Journal of Chemical Kinetics, vol. 35, pp. 453-463, 2003
Authors: Xuegeng Li, Yuanqing He, Suddha S. Talukdar, Mark T. Swihart
Journal-article: Langmuir, vol. 19, pp. 8490-8496, 2003
Authors: Mark T. Swihart, Xuegeng Li, Yuanqing He, William D. Kirkey, Alexander N. Cartwright, Yudhisthira Sahoo, Paras N. Prasad
Proceedings-article: Nanocrystals, and Organic and Hybrid Nanomaterials, 2003
Authors: Alexander N. Cartwright, William D. Kirkey, Madalina Furis, Xuegeng Li, Yuanqing He, David MacRae, Yudhisthira Sahoo, Mark T. Swihart, Paras N. Prasad
Proceedings-article: Nanocrystals, and Organic and Hybrid Nanomaterials, 2003
Authors: Laurent Catoire, Mark T. Swihart
Journal-article: Journal of Propulsion and Power, vol. 18, pp. 1242-1253, 2002
Authors: Laurent Catoire, Mark T. Swihart
Journal-article: Journal of The Electrochemical Society, vol. 149, pp. C261, 2002
Authors: Mark T. Swihart, Laurent Catoire
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry A, vol. 105, pp. 264-273, 2001
Authors: Abraham F. Jalbout, Mark T. Swihart, Branko S. Jursic
Journal-article: Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, vol. 571, pp. 231-232, 2001
Authors: Mark T. Swihart, Laurent Catoire
Journal-article: Combustion and Flame, vol. 121, pp. 210-222, 2000
Authors: Mark T. Swihart
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry A, vol. 104, pp. 6083-6087, 2000
Authors: U V Bhandarkar, M T Swihart, S L Girshick, U R Kortshagen
Journal-article: Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 33, pp. 2731-2746, 2000
Authors: S. L. Girshick, M. T. Swihart, S.-M. Suh, M. R. Mahajan, S. Nijhawan
Journal-article: Journal of The Electrochemical Society, vol. 147, pp. 2303, 2000
Authors: J.M. Larson, M.T. Swihart, S.L. Girshick
Journal-article: Diamond and Related Materials, vol. 8, pp. 1863-1874, 1999
Authors: Mark T. Swihart, Steven L. Girshick
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry B, vol. 103, pp. 64-76, 1999
Authors: Mark T Swihart, Steven L Girshick
Journal-article: Chemical Physics Letters, vol. 307, pp. 527-532, 1999
Authors: Mark T. Swihart, Steven L. Girshick
Journal-article: Physics of Fluids, vol. 11, pp. 821-832, 1999
Authors: U. R. Kortshagen, U. V. Bhandarkar, M. T. Swihart, Steven L. Girshick
Journal-article: Pure and Applied Chemistry, vol. 71, pp. 1871-1877, 1999
Authors: Mark T. Swihart, Robert W. Carr
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry A, vol. 102, pp. 785-792, 1998
Authors: Mark T. Swihart, Robert W. Carr
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry A, vol. 102, pp. 1542-1549, 1998
Authors: Mark T. Swihart, Robert W. Carr
Journal-article: The Journal of Physical Chemistry A, vol. 101, pp. 7434-7445, 1997
Authors: Mark T. Swihart
Journal-article: Journal of The Electrochemical Society, vol. 144, pp. 4357, 1997
Authors: Mark T. Swihart, Robert W. Carr
Journal-article: International Journal of Chemical Kinetics, vol. 28, pp. 817-828, 1996
Authors: Mark T. Swihart, Robert W. Carr
Journal-article: International Journal of Chemical Kinetics, vol. 26, pp. 779-799, 1994
Presented by CUBS © 2022